Покана за четиридесет и четвъртото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.03.2023 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа


1. Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за мандат 2019-2023 г., за 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение относно приемане на Годишен отчетен доклад за 2022 г., за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Тетевен 2021-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение относно приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Предложение относно приемане на информация по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Тетевен 2021-2027 г., за 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение относно приемане годишен отчет за 2022 година по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Тетевен 2021-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания гр. Тетевен за 2022 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

7. Предложение относно приемане на Годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене, община Тетевен за 2022 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

8. Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа през 2022 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

9. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на звено „Социални услуги – Домашен социален патронаж“ гр. Тетевен за 2022 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималният брой потребители на тези услуги /по видове/, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

11. Предложение относно удостояване със звание „Почетен гражданин на община Тетевен“.
Вносител: Тихомир Лазаров – общински съветник в ОбС Тетевен

12. Предложение относно приемане на инвестиции, извършени през 2022 г. от „ВиК“ АД, гр. Ловеч в активи – публична общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение относно предаване на активи, публична общинска собственост, за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК Оператора по реда на т. 4.4 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.04.2016 г. между членовете на Асоциацията и Оператора, на „ВиК“ АД- Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Одобрение от Общински съвет Тетевен на количества дървесина, необходими за нуждите на общината, свързани с изграждане и извършване на ремонти на общински обекти, както и архитектурни елементи от градската среда.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 91, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение относно отдаване под наем на „Преместваем обект за търговска дейност“ по реда на чл. 43, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от сграда – общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение относно промяна характера на собствеността на имоти с идентификатор 15165.703.909, 15165.703.915, 15165.703.916, 15165.703.917, 15165.703.919 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гложене, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 15758.43.666, местност „Райнов рът“, с. Голям извор, област Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню