Покана за ПЕТДЕСЕТ и ПЪРВОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 21.09.2023 година /четвъртък/, в заседателната зала на Парк хотел „Св. Екатерина“ с. Рибарица, от 10:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ и ПЪРВОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 21.09.2023 година /четвъртък/, в заседателната зала на Парк хотел „Св. Екатерина“ с. Рибарица, от 10:00 часа:

1. Отчет на Програма за управление на Община Тетевен за мандат 2019-2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение относно промяна в структурата и числеността на Общинска администрация – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

6. Приемане на предложение относно осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2023-2024 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

7. Предложение относно настъпила промяна в броя на учениците в училищата на територията на община Тетевен и необходимост от изменение и допълване на Решение№ 1017 от 31.08.2023 г. на Общински съвет Тетевен, с което се утвърждава съществуването на слети и маломерни паралелки.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ по изпълнение на задължения, поети с договор № 386/08.09.2021 г. за приватизация на 480 / четиристотин и осемдесет дяла/ представляващи 100% от съдебно регистрирания капитал на „Свежест“ ЕООД.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

9. Определяне представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на „Вит Авто“ ООД, ЕИК: 200697099, насрочено за 25.09.2023 г. от 11:00 часа в град Тетевен, в седалището на дружеството: ул. „Трети март“, № 54.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Тетевен за 2024 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение относно съвместяване на граница по кадастрална карта с регулационна линия в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 17419.701.363 и 17419.701.923 по КККР на с. Градежница и ПУП одобрен със Заповед № 24/1964 г., и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение относно право на прокарване през общински имоти по чл. 64, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 193 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение относно разрешение за изработване проект на подробен устройствен план- План за регулация и План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15165.704.192, местност „Рупци“, с. Гложене, област Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение относно разрешение за изработване проект на подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 72343.502.5006 в местността „Опеченка“ по КККР на гр. Тетевен, област Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.132.30 в местността „СУАР“ по КККР на с. Рибарица, община Тетевен, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя с НТП: „Ливада“, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно кандидатстване на община Тетевен с за получаване на средства за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности от Министерство на културата за изработване на инвестиционен проект /проектиране/ за обект: „Консервация, реставрация, адаптиране и експлоатиране на сграда с идентификатор 15758.701.290.1 – историческа, единична недвижима културна ценност – „Къща в която е отсядал Васил Левски“, ПИ с идентификатор 15758.701.290 по КККР на с. Голям извор, УПИ Х, „за музей“, кв. 24 по РП на с. Голям извор, ул. „Георги Стойков“ № 33“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение относно одобрение на условията за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина по реда на чл. 15-24 и чл. 29-33 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно условията за провеждане на търг с тайно наддаване за покупко – продажба на дървесина добита на временен склад по реда на чл. 15-24 и чл. 29-33 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно отчет на приетия План за работата на Общински съвет – Тетевен за 2023 г.
Вносители: Председатели на ПК в Общински съвет – Тетевен
21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню