Сесия № 51/27.01.2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 51/27.01.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Разглеждане анализ за дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Тетевен през 2010 година.


С 20 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 962

27.01.2011 год.

1. Приема анализа за дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Тетевен през 2010 година.

2.Дава много добра оценка за дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Тетевен през 2010 година.Вижте всички решения от сесия № 51/27.01.2011 тук
Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню