Сесия № 53/31.03.2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 53/31.03.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 991/22.02.2011 година.


С 20 гласа „ЗА”, няма  „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 4 и 6 от ЗУТ и скица проект с предложеното изменение на плана за регулация, ОбС взе следното
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 995

31.03.2011 год.

1. Отменя Решение № 991/22.02.2011 година.

2. Допуска изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП – ПРЗ) за УПИ ХV, кв. 68 по плана на с. Рибарица, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота:
- УПИ ХV (съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.502.196) с площ от 7782 кв.м., като се запазва устройствения режим „за озеленяване” – публична общинска собственост;
- УПИ ХІХ (съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.502.226) с площ от 1961 кв.м., с устройствен режим „за паркинг” – частна общинска собственост.
 
3. Допуска корекция на улица с административен адрес „Любен Каравелов”, представляваща изменение на осова точка 197, съгласно приложената скица проект, отразяваща фактическото местоположение на улицата.
 
4. Да се сключат предварителни договори за придаващите се части със собствениците на УПИ І, VІІІ и VІІ, кв. 69, съгласно приложеното изменение с цел уреждане правата по регулацията.
 
5. Възлага на Кмета на Общината да предприеме действия за възлагане изработването на изменението на плана и

отразяване на промените в актовете за общинска собственост.

 

Вижте всички решения от Сесия 53 тук

Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню