Проект на дневен ред за ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен


П Р О Е К Т   Н А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 


За ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен, насрочено за 18.05.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа, с проект на дневен ред:
1. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество „Четпром“ ЕООД за 2016 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество „Свежест“ ЕООД за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество „Дърворезба“ ЕООД за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество „ВиК“ ЕООД за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за разглеждане на отчета и баланса за дейността на търговско дружество „ВИТ АВТО“ ООД за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен за периода м. февруари 2017г., м. март 2017 г. и м. април 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Отчет за реализираните командировки от Председателя на ОбС - Тетевен за периода м. февруари 2017г., м. март 2017 г. и м. април 2017 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
9. Предложение за отпускане на финансови средства за доизграждането на Мемориалния комплекс на кан Кубрат, намиращ се край село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
10. Предложение за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Тетевен, приета с решение № 258/29.08.2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за включване в списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит и СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 2017/2018 година на НУ „Любен Каравелов“ – с. Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит и ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за промяна на решение № 402/28.02.2017 г. на ОбС – Тетевен за одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /с. Бабинци/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /гр. Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20996.7.89, местност „Беловското“ по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /“Топекс“ ООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню