Г Р А Ф И К на заседанията на комисията по член 3 за разглеждане на заявления, подадени по реда на този Правилник за 2017 година:

На основание чл. 6 от Правилника за организацията и реда на работа на „Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Тетевен,  приет с Решение № 439 от 23.03.2017 година на Общински съвет Тетевен по Протокол № 24 от 23.03.2017 година,

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Г Р А Ф И К

на заседанията на комисията по член 3 за разглеждане на заявления, подадени по реда на този Правилник за 2017 година:

14.06. 2017 година – 14.00 часа

13.07. 2017 година – 14.00 часа

23.08. 2017 година – 14.00 часа

20.09. 2017 година – 14.00 часа

18.10. 2017 година – 14.00 часа

22.11. 2017 година – 14.00 часа

14.12. 2017 година – 14.00 часа

Заседанията ще се провеждат в стая № 214, етаж II, в сградата на Община Тетевен.

Заявления за подпомагане се приемат всеки работен ден от 8 до 12 часа в стая № 213, ет. II в сградата на Община Тетевен.

Критериите, на които следва да отговарят кандидатите за финансово подпомагане за изследвания и извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ, са:

  1. Да са пълнолетни лица, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Тетевен през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.
  2. Да нямат данъчни задължения към Община Тетевен и държавата.
  3. Да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението.
  4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер.
  5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начаела, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация по образец.
  6. Да е налице стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ.
  7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование.

Комплектът с документи се подава лично от заявителя.

За допълнителна информация: Електронната страница на Община Тетевен, раздел Общински съвет, или на телефон 0678/52200.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ТЕТЕВЕН

МАРИЯ СТОЙЧЕВА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню