Проект на дневен ред за ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен, насрочено за 23.02.2018 година /Петък/

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

За ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен, насрочено за 23.02.2018 година /Петък/, с проект на дневен ред:

1. Предложение за годишен отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на Община Тетевен 2017-2020 г.“ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2017 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за годишен отчет за изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тетевен 2017-2020 г.“ за 2017 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на годишен отчет за 2017 година по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане годишен отчет за 2017 година по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за приемане на доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тетевен за 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за приемане годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2017 г., Мандат 2015г.-2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за приемане на отчет по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Тетевен за 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Милчо Милчев – Кмет на с. Гложене
10. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Сергей Манев – Кмет на с. Бабинци
11. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Радослав Маринов – Кмет на с. Васильово
12. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на с. Галата
13. Отчет за дейността на Кметство с. Голям Извор за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям Извор
14. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в Община Тетевен за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен за периода м. ноември 2017 г., м. декември 2017 г. и м. януари 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за приемане на „План за противодействие на тероризма в община Тетевен“.
Вносител: Борис Враебевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за издаване на Запис на заповед от Община Тетевен в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните, членове на „Съюза на ветераните от войните на България“ гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за приемане на план за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за актуализиране цени по Тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за намаляване на началната цена и определяне метода на продажба на 100% от дяловете на „Дърворезба“ ЕООД – гр. Тетевен по ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината и даване съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за обявяване на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС. /м. Бърборско/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Рибарица/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за подновяване на вписването на ипотеката, учредена в полза на Община Тетевен, върху недвижим имот описан в нот. акт № 60, том VІ, рег. № 3660, д. № 632 от 2005 година
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


31. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /н-к на Салие Ибкова/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /н-к на Георги Христов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за право на прокарване през общински имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ. /Юлия Тенева/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню