Проект на дневен ред за ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен, насрочено за 29.03.2018 година /Четвъртък/ от 14:00 часа

 

1. Анализ за дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2017 година.
Вносител: Гл.инспектор Наталия Василева – Началник РУ – Тетевен
2. Предложение относно годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020 г., за 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за промяна в състава на Постоянна комисия „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“ към Общински съвет гр. Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС Тетевен
4. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Свилен Чернин – Кмет на Кметство с. Градежница
5. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: инж. Цв. Христова – Кмет на Кметство с. Черни Вит
6. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Пенка Ганева – Кмет на Кметство с. Рибарица
7. Отчет за дейността на Кметство с. Български Извор за периода от 01.07.2017 г. до
31.12.2017 г.
Вносител: Севин Иванов – Кмет на Кметство с. Български Извор
8. Отчет за дейността на Кметско наместничество с. Малка Желязна за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Лилия Жебраел–Кметски наместник на с.Малка Желязна
9. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово
10. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчово за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Стоян Манев – Кмет на Кметство с. Дивчово
11. Предложение за приемане на отчет за дейността на звено „СУ-ДСП“ гр. Тетевен за 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за приемане на отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен през 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за приемане на отчет за дейността на Център за обществена подкрепа през 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за приемане на отчет за дейността на „Общностен център за деца и семейства“ и „Независим живот“ гр. Тетевен през 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за приемане на годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене през 2017 г. Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите, за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Тетевен, област Ловеч“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за издаване на Запис на заповед от Община Тетевен в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите, за обезпечаване на безлихвен заем за реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Тетевен, област Ловеч“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за сключване на тристранно споразумение с УО на ПРСР 2007-2013 г., министъра на финансите и Община Тетевен във връзка с чл. 83, ал. 3 от ЗДБРБ за 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за определяне на основни работни заплати на кметове на населени места и кметски наместник.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за разпределение на общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Тетевен, приета с бюджета на Община Тетевен за 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 04.04.2018г. от 11.00 часа .
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за даване на съгласие неизползваната част от заделените 48 595, 47 лв. за закупуване на дълготрайни активи и довършителни дейности, в размер на 31 307, 73 лв., свързани с проект „Преустройство и оборудване на МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев“ ЕООД, както и за извършване на текущи ремонтни дейности през 2017 г., да се използват от „МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев“ ЕООД за закупуване на дълготрайни активи и за извършване на текущи ремонтни дейности през 2018 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
24. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Български извор/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /с. Бабинци/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за продажба на имот - частна общинска собственост по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за оотмяна на Решение № 602 от 05.09.2017 г., във връзка с продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 72343.14.250 по КККР на гр. Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
34. Предложение относно проект за изменение на ПУП-План за регулация /ПИПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-438, кв. 67А и улица с о.т. 217-218-219-220 по ПУП на с. Градежница
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню