Проект на дневен ред за За ЧЕТИРИДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 30.05.2018 година /сряда/ от 14:00 часа

Посещения: 257

П Р О Е К Т   Н А Д Н Е В Е Н   Р Е Д

         За ЧЕТИРИДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 30.05.2018 година /сряда/ от 14:00 часа, с проект за дневен ред:

         1. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „МБАЛ – Тетевен – д-р - Ангел Пешев“ ЕООД за 2017 година.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         2. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „Свежест“ ЕООД за 2017 година.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         3. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „Четпром“ ЕООД за 2017 година.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         4. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „Дърворезба“ ЕООД за 2017 година.

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         5. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „В и К“ ЕООД за 2017 година.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         6. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „ВИТ АВТО“ ООД за 2017 година.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         7. Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 г.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         8. Предложение за включване в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 г. на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит и СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         9. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 г. на НУ „ Любен Каравелов“ – с. Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица и ОУ „Васил Левски“ – с. Голям Извор.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         10. Предложение за включване в Списъка на защитените детски градини за учебната 2018/2019 г. на изнесена група „Палави ръчички“ – с. Бабинци, изнесена група „Червената шапчица“ – с. Рибарица, които са част от ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевен и изнесена група – с. Черни Вит, която е част от ДГ „Слънце“ – с. Градежница.

                                                            

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         11. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         12. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тетевен.

                                             Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         13. Предложение за одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Председателя на Общински съвет - Тетевен за периода 01.01.2018г. до 30.04.2018 г.

                                                 Вносител : Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

         14. Предложение за одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.02.2018 г. до 30.04.2018г.

                                            Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         15. Предложение за вземане на решение за Проектиране на инсталация за предварително третиране /сепарация / на територията на Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ в град Луковит и изготвяне на финансово икономически анализ на същата.

                                             Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         16. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Гложене.

                                             Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         17. Предложение за намаляване на цената по реда на чл. 99 от НРПУРОБИ и продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         18. Предложение за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост /здравни кабинети/ за извършване първична медицинска или стоматологична помощ.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         19. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /гр. Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

          

         20. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         21. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал.3 от ЗОС.

                                             Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         22. Предложение за актуализиране на програмата по чл.8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         23. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         24. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         25. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         26. Предложение за изключване на поземлени имоти от списък на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година, находящи се в землището на с. Галата ЕКАТТЕ 14386, община Тетевен и отразяване действителния начин на трайно ползване /НТП/ на същите в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018година.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         27. Предложение за разрешение за изработване проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ № 012014, местност „Ливадата“, землище с. Глогово, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл.50, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/.

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

           28. Предложение за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП-ПР/ за ПИ №837, участващ в обособяване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХII – 368, кв. 30 по Подробен устройствен план / ПУП/ на с. Голям извор, обл. Ловеч.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         29. Предложение за учредяване на безсрочно право на преминаване по чл. 192 от Закона за устройство на територията / ЗУТ/ през поземлен имот / ПИ/ с идентификатор 20996.1.122 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на село Дивчовото, община Тетевен.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         30. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен.

                                                   Вносител: Д- р Цветелина Врабевска- Общински съветник