Проект на дневен ред за За ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 20.07.2018 година /ПЕТЪК/ от 14:00 часа

П Р О Е К Т   Н А Д Н Е В Е Н   Р Е Д

     За ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 20.07.2018 година /петък / от 14:00 часа, с проект за дневен ред:

         1. Предложение за отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.

                           Вносител: Мария Стойчева- Председател на Общински съвет Тетевен

         2. Предложение за отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018г.

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         3. Предложение за отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за първото шестмесечие на 2018г.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       4. Предложение за одобряване проект на Меморандум за сътрудничество между Община Радовиш, Република Македония и Община Тетевен, Република България.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       5. Предложение за проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 година.

                           Вносител: Мария Стойчева- Председател на Общински съвет Тетевен

       6. Предложение за промяна в състава на ПК по НУОРСКИР към ОбС Тетевен.

                                     Вносител: Атанас Орлинов – Председател на ПК по НУОРСКИР

       7. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 21.08.2018г. от 11:00 часа.

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         8. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост / град Тетевен /.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         9. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост / село Рибарица /.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       10. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на частта на общината при условията на чл.36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост /село Рибарица/.

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       11. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост / село Гложене /.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       12. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал.1 и ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       13. Предложение за право на преминаване през общински имоти по чл. 67, ал.2 от Закона за енергетиката / село Дивчовото /.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       14. Предложение за право на преминаване през общински имоти по чл. 67, ал.2 от Закона за енергетиката / село Рибарица /.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен                                            

     15. Предложение за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПИПУП-ПРЗ), като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-438, кв. 68 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.502.166 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     16. Предложение за отпускане на средства по реда на правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение №440/23.03.2017г. на ОбС- Тетевен.

                                                 Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Общински съветник

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню