ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-04-19/2/02.01.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №936/22.12.2017 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от община Тетевен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ VI-За обществено ползване, кв. 26 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч, като същият се разделя на два нови УПИ за обществено ползване: VI и VIII.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню