Съобщение за разрешение за проект за изменение на ПУП на Красимир Петров

Изх. № Съобщение №13/08.02.2019 г.

                                              

СЪОБЩЕНИЕ

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №40/24.01.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на Красимир Петров Иванов и Михаил Николов Манев да изработят проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ IV, кв. 18 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч и ПИ 62579.500.278 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

    

инж. Михаил Куманов

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен


Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню