Обявление УТИД-04-07-14/3/-06.12.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-14/14.08.2019 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №782/04.12.2019 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхват: УПИ XVIII-376 и VI-374, кв. 55 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 62579.502.18; 62579.502.20 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук. 

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню