Съобщение за ПИ на ПУП - кв. 1 и ул. Водна, с Глогово

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-16/04.09.2019 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №50/17.01.2020 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП - ПР) в обхват: част от улица – ОТ от 98 до ОТ 6 /улица Водна/ по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч, съставляваща ПИ с идентификатор 15148.701.544 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Глогово, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №9 от 16.10.2019 г. е приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню