Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за кв. 8 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-04-22/04.06.2020 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ XVI-26; XV-25 и III-29, кв. 8 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори: 15165.701.26; 15165.701.25 и 15165.701.29 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №10, протокол №6 от 24.06.2020 г. е приет, без забележки.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

  Вижте тук.   

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню