Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за кв. 25 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-04-26/19.06.2020 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ) – ПИ на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и инвестиционен проект за обект: „Заведение за обществено хранене”, в обхват: УПИ IX-116, кв. 25 по ПУП на с. Градежница, съставляващ ПИ с идентификатор 17419.701.275 по кадастралната карта на с. Градежница, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №6 от 24.06.2020 г. е приет, без забележки.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

    Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню