Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за УПИ II-264, кв. 20 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №491/30.07.2020 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ II-264, кв. 20 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 80902.249.254 по кадастралната карта и кадастралния регистър.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №7 от 22.07.2020 г. е приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

 

 

 

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/………………

                          инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню