О Б Я В Л Е Н И Е По преписка вх. №УТИД-04-03-21/30.06.2020 г.

Посещения: 87

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №490/30.07.2020 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ I-1; II-2 и XIII -3, кв.2 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съответстващи на ПИ с идентификатори: 62579.501.1; 62579.501.2 и 62579.501.3 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………..

              Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен