Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ, УПИ I и II, кв. 54, с. Български извор

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на територията, със Заповед №98/25.02.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-за дърводелска работилница и II-за автосервиз, кв. 54 по ПУП на с. Български извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 07357.701.412 и 07357.701.719 по КККР, като същите се обединяват в един УПИ: I-за обществено обслужващи дейности, както е показано със зелен цвят в ПР и се предвижда основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал.7 и 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №1 от 13.01.2021 г. и приет със забележка, която е отстранена.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню