Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПР за кв. 85, УПИ ХХV-1651 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-40/22.11.2021 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ XХV-1651, кв. 85 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.1651 по КККР, с което се засяга и УПИ VII-1638, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.1638 и улица с ОТ 84-85, съставляваща ПИ 72343.500.7040 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №13 от 24.11.2021 г. е приет.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню