Съобщение одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ II, кв. 178, кв. Полатен, гр. Тетевен

По преписка вх. №УТИД-04-07-37/08.11.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №710/07.12.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ II- Детска градина, кв. 178, кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ съставляващ целия ПИ с идентификатор 72343.501.369 и части от ПИ с идентификатори 72343.501.8059 и 72343.501.131 по КККР, като се обособява самостоятелен УПИ ХIV-369 за жилищно застрояване и УПИ II-за детска градина, кв. 178, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основното им застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №11от 09.11.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню