Съобщение за изготвен ПУП - ПРЗ за ПИ 72343.503.5275, м. Скрибътна, гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-2/1/-27.01.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-2/13.01.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор по КККР 72343.503.5275, м. Скрибътна, гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ застроена земя в земеделска територия, като същия се урегулира в УПИ XVII-503.5275 за „вилно застрояване“ в устройствена зона, означена като „Ов1“ със съответните устройствени показатели по чл. 29, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУТ, както е показано с червен и син цвят в ПР и се определя основното застрояване в рамките на ограничителната и задължителна линия на застрояване, при спазване условието на чл. 31, ал. 3 и чл. 34 от ЗУТ, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №1 от 27.01.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

    Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню