Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за ПИ 15758.32.879, с. Голям извор

Изх. №УТИД-04-07-9/1/-14.03.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-9/02.03.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2, при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №111/14.03.2023 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-32.879, КР 32 от СП „Старо село“, с. Голям извор, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 15758.32.879 по КККР, като същия се разделя на два нови УПИ: I-32.880 и II-32.881, както е показано със зелен цвят в ПР и се предвиждане на основно застрояване в устройствена зона, означена като „Жм“ със съответните устройствени показатели, рамките на ограничителната и задължителна линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №1 от 27.01.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню