ОБЯВЯВА ПО ЗУТ - (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ I-1517 и УПИ ХI-1516; терен за озеленяване в кв.87а, гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-18/1/31.05.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-18/10.05.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ I-1517 и УПИ ХI-1516; терен за озеленяване в кв.87а, гр. Тетевен, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.1517, 72343.500.1516 и 72343.500.7007 по КККР.

Целта на представения ПИ на ПУП – ПР е закриването на алея, свързваща улици с О.Т. 189-259 и 102-03 и привеждане на действащия регулационен план с в съответствие с кадастралната карта.

При реализиране на проекта към УПИ I-1517 се придават 107 кв. м. от алея и 7 кв. м. от УПИ ХII-1516. Същото така към терен за озеленяване от УПИ I-1517 се придават 29 кв. м. и 11 кв. м. от алея към УПИ ХII-1516 в кв. 87а по действащия ПУП на гр. Тетевен.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №5 от 17.05.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

инж. Михаил Куманов……….…………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню