Обявление по преписка вх. №УТИД-04-07-10/06.03.2024 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед № 322/27.05.2024 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват : ПИ с идентификатор 72343.503.5211 по Кадастралната карта на гр. Тетевен, местност „Скрибътна“, област Ловеч. обл. Ловеч, като същия се урегулира в УПИ XIX-503.5211 по имотни граници с отреждане за „Жилищни нужди“ в устройствена зона, означена като „Жм“, както е показано със червен в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и съответните устройствени показатели, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №3 от 27.03.2024 г. е приет без забележки.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция СА :……………П……..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Графична част вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню