Срокове за плащане на данъци през 2024 г.

Уважаеми данъкоплатци,

         Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска – до 01.07.2024 г.

Втора вноска - до 31.10.2024 г.

         На предплатилите до 30.04.2024 гданъка за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.

         На предплатилите до 30.04.2024 гтаксата за битови отпадъци за цялата година, се прави отстъпка 3 на сто от размера на годишното задължение.

Заб.   Когато превозното средство е придобито през течение на годината, данъкът ПС се заплаща в двумесечен срок от придобиването му.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК  2024 г.

     Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

                       1. за първото тримесечие - до 31 януари 2024 г.;

                       2. за второто тримесечие - до 30 април 2024 г.;

                       3. за третото тримесечие - до 31 юли 2024 г.;

                       4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври 2024 г.

           Платилите пълния размер в срок до 31.01.2024г., ползват отстъпка от 5 на сто от размера на годишното задължение.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за плащане на данъка за месеца – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си за местни данъци и такси към Община Тетевен може да заплатите по един от следните начини:

  • В брой - на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9;
  • В брой - на касата във всяко кметство на територията на община Тетевен;
  • По банков път – по приходната банковата сметка на общината;
  • Чрез касите на „ИЗИПЕЙ“ АД в страната и чужбина;
  • Чрез касите в клоновете на „Български пощи” ЕАД в цялата страна.
  • Чрез ПОС устройство на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9;

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню