Обявления за отчуждаване на имоти

ОБЩИНА – ТЕТЕВЕН

гр.Тетевен 5700, пл.”Сава Младенов” № 9

  

УВЕДОМЯВА

На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост,

1.Наследниците на Петко Лилов Петков по удостоверение за наследници , а по скица Петко Личев Петков  – собственици на поземлен имот № 105070 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.437 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.017 дка. в  размер на 8.00 лв. определено със заповед № 395/21.06.2013г.е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

 

2.Наследниците на Борис Димитров Бояджиев   – собственици на поземлен имот № 105071 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 3.839 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.022 дка. в  размер на 10.00 лв. определено със заповед № 394/21.06.2013г.е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

 

3.Наследниците на Димитър Христов Бояджиев   – собственици на поземлен имот № 105072 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 4.224 дка, начин на трайно ползване - нива, , че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.032 дка. в  размер на 14.00 лв. определено със заповед № 397/21.06.2013г.е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

4.Наследниците на Генчо Нейков Генчев  – собственици на поземлен имот № 105074 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.480 дка, начин на трайно ползване - нива, , че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.009 дка. в  размер на 4.00 лв. определено със заповед № 396/21.06.2013г.е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

5.Наследниците на Найден Христов Найденов  – собственици на поземлен имот № 105075 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.960 дка, начин на трайно ползване - нива, , че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.011 дка. в  размер на 4.00 лв. определено със заповед № 398/21.06.2013г.е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта , но не по рано от 10.08.2013г.

6.Наследниците на Мико Димитров Монев   – собственици на поземлен имот № 105076 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.768 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.026 дка. в  размер на 10.00 лв. определено със заповед № 393/21.06.2013г.е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

7.Наследниците на Пена Нинова Петкова по удостоверение за наследници , а по скица Пена Стойкова Даков    – собственици на поземлен имот № 105078 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.384 дка, начин на трайно ползване - нива,  че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.252 дка. в  размер на 102.00 лв. определено със заповед № 392/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

8.Наследниците на Моньо Христов Диков  – собственици на поземлен имот № 105077 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.288 дка, начин на трайно ползване - нива,  че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.165 дка. в  размер на 66.00 лв. определено със заповед № 391/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

9.Наследниците на Павел Маринов Павлов  – собственици на поземлен имот № 105062 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 4.703 дка, начин на трайно ползване - нива,  че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.218 дка. в  размер на 97.00 лв. определено със заповед № 389/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

10.Наследниците на Милчо Мирчев Мирянов – собственици на поземлен имот № 105061 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 1.536 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.072 дка. в  размер на 32.00 лв. определено със заповед № 387/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

11.Наследниците на Цочо Вутев  Мирянов – собственици на поземлен имот № 105079 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.499 дка, начин на трайно ползване - нива,  че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.069 дка. в  размер на 28.00 лв. определено със заповед № 390/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

12.Наследниците на Беро Ненов Беров  – собственици на поземлен имот № 105055 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 0.576 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.049 дка. в  размер на 20.00 лв. определено със заповед № 388/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

13.Наследниците на Дачо Йатов Неновски по удостоверение за наследници, а по скица Дако Йотов Неновски   – собственици на поземлен имот № 105054 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 2.688 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.090 дка. в  размер на 40.00 лв. определено със заповед № 386/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г..

14.Наследниците на Дачо Петков Симеонов – собственици на поземлен имот № 105038 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 1.200 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.081 дка. в  размер на 33.00 лв. определено със заповед № 384/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

15.Наследниците на Симеон Петков Симеонов – собственици на поземлен имот № 105037 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 1.199 дка, начин на трайно ползване - нива,  че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.071 дка. в  размер на 29.00 лв. определено със заповед № 385/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

16. Мария Цочева Данчева, Васил Цочев Шкодров, Димитър Тодоров Въчев, Антим Тодоров Въчев, Анна Николова Въчева, Владислав Василев Въчев и Андрей Василев Въчев  (съгласно Договор за делба вписан на 19.01.2007г., под № 17, том І, дв.рег.№ 43/2007г.имотна партида № 13504), собственици на поземлен имот № 105043 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 1.056 дка, начин на трайно ползване – нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.060 дка. в  размер на 24.00 лв. определено със заповед № 383/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

 

17.Наследниците на Христо Монев Ревенски - собственици на поземлен имот № 105045 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 1.152 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.079 дка. в  размер на 32.00 лв. определено със заповед № 382/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

18.Наследниците на Йото Милчев Лалев по удостоверение за наследници, а по скица Йото Милчев Лалев Милакоев - собственици на поземлен имот № 105063 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “Валята ”, целия с площ 1.631 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.056 дка. в  размер на 23.00 лв. определено със заповед № 381/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

 

19.Наследниците на Иван Георгиев Велев - собственици на поземлен имот № 112003 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Брестето ”, целия с площ 2.385 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.055 дка. в  размер на 25.00 лв. определено със заповед № 378/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

 

 

 

 

 

 

 

20.Наследниците на Йото Стефанов Чонтров - собственици на поземлен имот № 112002 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Брестето ”, целия с площ 2.865 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.057 дка. в  размер на 27.00 лв. определено със заповед № 379/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

21.Наследниците на Никола Найденов Беров - собственици на поземлен имот № 112001 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Брестето ”, целия с площ 0.900 дка, начин на трайно ползване - нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.068 дка. в  размер на 27.00 лв. определено със заповед № 380/21.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

22. Христо Кънчев Йотов - собственик на поземлен имот № 908023 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 3.00 дка, начин на трайно ползване – Овощна градина, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.004 дка. в  размер на 2.00 лв. определено със заповед № 405/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта , но не по рано от 10.08.2013г.

23.Наследниците на Цочо Генов Йотов - собственици на поземлен имот № 908022 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – Овощна градина, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.006 дка. в  размер на 2.00 лв. определено със заповед № 406/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

24.Наследниците на Дачо Йотов Гуленов- собственици на поземлен имот № 908006 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 1.00 дка, начин на трайно ползване – нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.006 дка. в  размер на 2.00 лв. определено със заповед № 407/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

25.Наследниците на Никола Йотов Неков- собственици на поземлен имот № 908005 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 3.00 дка, начин на трайно ползване – нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.013 дка. в  размер на 5.00 лв. определено със заповед № 404/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

26.Наследниците на Нешо Ничев Нешев - собственици на поземлен имот № 908004 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.005 дка. в  размер на 2.00 лв. определено със заповед № 403/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта, но не по рано от 10.08.2013г.

27.Наследниците на Рада Нешева Ничева - собственици на поземлен имот № 908003 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 1.200 дка, начин на трайно ползване – нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.007 дка. в  размер на 3.00 лв. определено със заповед № 402/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта , но не по рано от 10.08.2013г.

28.Наследниците на Йона и Тотьо  Нешеви - собственици на поземлен имот № 908002 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.002 дка. в  размер на 1.00 лв. определено със заповед № 401/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта , но не по рано от 10.08.2013г.

 

29.Иван Цанов Иванов - собственик на поземлен имот № 908001 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Урешица”, целия с площ 1.00 дка, начин на трайно ползване – нива,  че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.044 дка. в  размер на 18.00 лв. определено със заповед № 400/24.06.2013г.е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта , но не по рано от 10.08.2013г.

 

30.Наследниците на Мария Христова Резнакова по удостоверение за наследници, а по скица Мария Нейкова Резнакова - собственици на поземлен имот № 104005 по картата на възстановената собственост на с.Гложене, Община Тетевен местност “ Байнов Поток ”, целия с площ 20.088 дка, начин на трайно ползване – нива, че обезщетението за отчуждаваната част от имота 0.033 дка. в  размер на 13.00 лв. определено със заповед № 408/24.06.2013г. е внесено по сметка сметка на Община Тетевен  в ТБ”Инвестбанк” АД – клон Ловеч и изплащането на същото ще започне след влизане в сила на заповедта , но не по рано от 10.08.2013г.

 

Милен Милев : / п /

Кмет на ОбщинаТетевен  

 

ТЛ/ТЛ

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню