ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за управление и отчитане на проект „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, община Тетевен от км 0+000 до км 10+531,39”

Посещения: 6607

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

за участие в ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

 

 

 

Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за управление и отчитане  на проект „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, община Тетевен от км 0+000 до км 10+531,39”  по Договор № 11/321/01410 от 12.12.2013 г.

 

 

 

Открита с решение № 17 от 20.06.2014 г. на Десислав Цветанов

 

ЗА Кмет на Община Тетевен съгласно заповед  № 173/24.03.2014 г.

 

 

 

Цялата документация изтеглете тук.

Решение за откриване вижте тук.

Обявление за обществена поръчка вижте тук.

Отговор на запитване  от 15.07.2014 г. вижте  тук.

Отговор на запитване от 18.07.2014 г. вижте тук.

 

Във връзка с провеждане на открита процедура „Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за управление и отчитане на проект „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, община Тетевен от км 0+000 до км 10+531.39”, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със Заповед № 488 от 01.08.2014г. на ЗА Кмета на община Тетевен, ще пристъпи към отваряне на ценовите оферти на 31.10.2014г. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация – гр.Тетевен, салона на община Тетевен.

 

            На отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 

Решение и протоколи вижте тук.

 

Договор 363 от 29.12.2014 г. вижте тук.