Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пристройка към сграда на „Детска градина” в УПИ IX, кв.26 по регулационния и кадастрален план на с.Галата, общ.Тетевен” открита с Решение 10/14.06.2013г., участникът „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД, гр. София е определен за изпълнител. 

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню