Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9025983 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект: „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен”към проект „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен”, финансиран по договор № 10-22-72/04.06.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, участникът „Фул Контакт” ООД, гр. София е определен за изпълнител.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню