Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕНсъобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9027580 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:

“Третиране на битови и строителни отпадъци, осъществяване на дейностите като оператор на общинско сметище с.Гложене, община Тетевен, 

участникът „ЕКО – ТИТАН” ЕООД е определен за изпълнител.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Определен със Заповед №173/24.03.2014 г.

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню