Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9027667/31.03.2014 г. в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:

Поддържане и озеленяване на нови зелени площи на територията на община Тетевен, 

участникът„ЕКО – ТИТАН” ЕООД е определен за изпълнител.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Определен със Заповед №173/24.03.2014 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню