Съобщение за избран изпълнител

Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9028661 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на  периодични  доставки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация – Тетевен и второстепенните разпоредители с бюджет в Община Тетевен, включително и по проекти, финансирани по европейски програми.”

участникът „МИГТЕХ” ООД  гр. Плевен е определен за изпълнител.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Определен със Заповед №173/24.03.2014 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню