Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Тетевен  през 2014 год.”, участникът ЕТ „МАКИ И МИЛС – МИЛКО КОЛЕВ”, гр.Тетевен е определен за изпълнител

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню