Община Тетевен обявява повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на 480 (четиристотин и осемдесет) дяла, представляващи 100 % от капитала на “Свежест” ЕООД гр. Тетевен

Посещения: 48

Вижте тук.