Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

"Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Детска ясла "Щастливо детство" и СУ-ДСП - гр. Тетевен, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 месеца, с начало на изпълнение - датите посочени в документацията, по шест обособени позиции:

Публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "В. Левски" - гр. Тетевен, за 2016 г.

 

Публична покана АОП вижте тук.

 

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

Протокол от 15.02.2016 г. от работата на комисията вижте тук.

Информация за извършени плащания вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец април вижте тук.

Публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "В. Левски" - гр. Тетевен, за 2016 г.

 

Публична покана АОП вижте тук.

 

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

Протокол от 15.02.2016 г. от работата на комисията вижте тук.

Информация за извършени плащания вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец април вижте тук.

Публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "В. Левски" - гр. Тетевен, за 2016 г.

 

Публична покана АОП вижте тук.

 

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

Протокол от 15.02.2016 г. от работата на комисията вижте тук.

Информация за извършени плащания вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец април вижте тук.

Профил на купувача - второстепенни разпоредители

Публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "В. Левски" - гр. Тетевен, за 2016 г.

Публична покана АОП вижте тук.

 

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

Протокол от 15.02.2016 г. от работата на комисията вижте тук.

Информация за извършени плащания вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец април вижте тук.

Обяви и съобщения

ТЕТЕВЕН - ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД НА БЪЛГАРИЯ

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню