СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 02.04.2023 г.

Списък на заличените лица  от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. вижте тук.

 

Община Тетевен уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.


 

 

Покана до парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии вижте тук.


Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. вижте тук.

 

 

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., Общинска администрация – гр. Тетевен уведомява гражданите, че:
1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник, или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, не по-късно от 14 дни преди изборния ден – в срок до 18.03.2023 година.
Приложение № 21-НС (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)


2. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес, в срок до 18.03.2023 година.
Приложение № 25-НС (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)


3. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление в срок до 18.03.2023 година, или в срок до 27.03.2023 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно (чл. 37, ал. 1 и 2ИК). При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
Приложение № 67-НС (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 ИК)


4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник, собственоръчно подписано в срок до 25.03.2023 година.
Приложение № 17-НС (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)


5. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и приложени документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

      Приложение № 18-НС (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл.243 и чл. 251 ИК)

       Приложение № 19-НС (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл.39, ал. 2 ИК)

    Приложение № 20-НС (чл. 39, ал. 2 - 6 ИК)

       Заявленията за гр. Тетевен, може да подадете в Центъра за административно обслужване.


Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню