Заповед за отмяна на бедственото положение на територията на община Тетевен


На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия,  поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствено положение на територията на Община Тетевен, изразяващи се в спиране на обилния и продължителен снеговалеж, разчистване на огромното количество натрупан сняг, отстраняване на повредите по електропреносната система, възстановяване на захранването с електрическа енергия във всички населени места, премахването на падналите дървета върху пътната мрежа и овладяване на бедствието,


Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОТМЕНЯМ обявеното с моя заповед № 20/09.01.2012г. БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, считано от  24:00 часа 12.01.2012г. /четвъртък/.
2. Прекратявам  изпълнението на Общинския план за защита при бедствия в частта  „Усложнена зимна обстановка”.
3. Да се възобновят учебните занятия във всички учебни заведения на територията на цялата община считано от 16.01.2012г. /понеделник/.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Областен управител на Област Ловеч, РУП МВР – Тетевен, кметовете на населените места,  всички директори на детски заведения и училища на територията на Община Тетевен и се разгласи на гражданите и институциите чрез средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Детелин Пърлев – зам. кмет на Община Тетевен.                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:
                                                                                                                 _________________________    

                                                                                                                            /МИЛЕН МИЛЕВ/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню