Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                Регистър на подадени декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
           
вх. № на декл.   дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия  Длъжност  
           

 

2.


 

 3.  

 

14.05.2018 г.


 

 

 

14.05.2018 г.


 Чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

 

Чл. 35, ал. 1, т. 2           

Деница Данаилова


 

 

Мила Герджикова

Главен експерт „Обществени поръчки“


 

 

Управител СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен

изтегли

 

 

изтегли

 

5.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лилия Жебраел Кметски наместник на с. Малка Желязна  изтегли
6.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Цанова Директор  на Дирекция „Специализирана администрация"  изтегли
7.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  изтегли
9.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Драгомир Кавалски Младши експерт „Инспекция и контрол на общинската собственост”  изтегли
11.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Габриела Христова Главен специалист „Общинска собственост”  изтегли
13.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Георгиева Старши счетоводител  изтегли
15.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ивона Вътева-Николова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Гложене  изтегли
17.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галина Генова Финансов контрольор  изтегли
19.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Иванов Старши счетоводител  изтегли
21.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  изтегли
23.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменуга Славчева Главен специалист АИО  изтегли
25.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Рачева Старши счетоводител  изтегли
27.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анна Златкова-Николова Старши специалист «Административно обслужване» с. Гложене  изтегли
29.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор  изтегли
31.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ива Димова Специалист «Обща канцелария»  изтегли
33.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лидия Йолова Специалист АИО  изтегли
35.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Надя Василева Главен експерт ГРАО  изтегли
37.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Райкова Главен специалист АПИО  изтегли
39.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ралица Георгиева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“Г.Извор  изтегли
41.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимира Георгиева Старши специалист АО Голям Извор  изтегли
43.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ванеса Василева Старши специалист ТСУ  изтегли
45.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
47.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидарка Павлова Главен специалист «Инвеститорски контрол»  изтегли
49.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  изтегли
50.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Милена Маринова Старши специалист АО Български извор  изтегли
52.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  изтегли
54.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Искра Иванова Старши инспектор МДТ  изтегли
56.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Миглена Монова Началник на отдел МДТ  изтегли
61.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Гергова Главен експерт «Селско-стопански политика»  изтегли
63.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Ничев Главен инженер  изтегли
65.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галя Николаева Старши специалист ТСУ  изтегли
67.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Дияна Лалева Главен експерт «Образование»  изтегли
69.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Деница Христова Старши експерт «Околна среда»  изтегли
71.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» Черни Вит  изтегли
72.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Черни Вит  изтегли
75.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомир Симеонов Ръководител дейност «Управление и стопанисване на общински гори»  изтегли
77.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лиляна Дакова Старши специалист «Административно обслужване» Рибарица  изтегли
79.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидарка Маринова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Рибарица  изтегли
80.    29.05.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Дарина Христозова  Ст. специалист ТСУ  изтегли
82.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Грета Динкова Инспектор МДТ  изтегли
84.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Влаевски Главен експерт «Стопанска политика и транспорт»  изтегли
86.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цона Петкова Старши експерт «Музейно дело»  изтегли
88.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Димчо Диков Главен експерт «Спорт, интеграция и младежки дейности»  изтегли
90.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Дафинка Маринова Старши експерт «Музейно дело»  изтегли
92.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Елица Симеонова Главен специалист «Туризъм»  изтегли
94.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галин Генчев Старши инспектор МДТ  изтегли
96.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  изтегли
98.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  изтегли
100.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Симеон Цоков Домакин  изтегли
102.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ирена Тихолова Главен счетоводител  изтегли
104.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Пепа Петкова Главен специалист ТСУ  изтегли
106.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменужка Лазарова Главен експерт»Общинска собственост и приватизация»  изтегли
108.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселина Маринова Главен експерт ППО  изтегли
110.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цонка Николова-Василева Главен специалист «Контрол по строителството»  изтегли
112.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветинка Цанова Ръководител Звено за вътрешен одит  изтегли
114.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ивайло Ангелов Старши експерт „Служител по сигурност на информация, ОМП и бедствия и кризи”  изтегли
116.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марин Василев Лесничей  изтегли
118.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лора Лалова Главен експерт «Проекти и програми»  изтегли
120.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  изтегли
122.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
124.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Верка Микова Главен специалист «Гражданско състояние и обредни дейности»  изтегли
126.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
128.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
130.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2                        Светлата Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
132.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2    Цветомира Христова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
133.    31.05.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2   Десислава Василева  Ст. експерт "Информационна политика и информационна сигурност" изтегли
135.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Виолета Маринова Младши експерт «Проекти и програми»  изтегли
137.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марино Маринов Главен експерт «Европейска политика и реализация»  изтегли
139.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефан Стефанов Главен експерт «Култура»  изтегли
141.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Камелия Кънчева Началник на отдел «Хуманитарни дейности, спорт и туризъм»  изтегли
142.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2   Светлата Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
144.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
146.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
148.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”  изтегли
150.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
152.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» Галата  изтегли
154.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анита Льокова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Галата  изтегли
156.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Драгомир Маринов Началник «Горско стопански район»  изтегли
158.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Радой Йотов Специалист лесовъдство  изтегли
160.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Петрослав Христов Лесничей  изтегли
162.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Радил Ивановски Лесничей  изтегли
164.            
166.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Илиян Илиев Лесничей  изтегли
168.   01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Христо Христов Началник на отдел „Административно-правно и информационно обслужване”  изтегли
170.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Иванов Лесничей  изтегли
172.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Детелина Димитрова Старши специалист «Гражданско състояние и обредни дейности»  изтегли
174.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания  изтегли
176.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост  изтегли
178.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2   Част I Мила Герджикова Управител на СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен  изтегли
180.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  изтегли
182.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина»        гр. Тетевен  изтегли
183.            
185.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа  изтегли
187.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка»        гр. Тетевен  изтегли
189.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимира Станева Директор на Детска градина «Васил Левски»        гр. Тетевен  изтегли
191.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цеца Цакова-Николова Директор   на  Център за подкрепа на личностно развитие - Тетевен  изтегли
193.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Албена Игнатова Директор на Детска градина «Здравец»            с. Галата  изтегли
195.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце»              с. Градежница  изтегли
197.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  изтегли
199.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Огнян Иванов Старши специалист ТСУ  изтегли
208.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Асенова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Градежница  изтегли 
210.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анелия Бурова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
212.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев»  с. Глогово  изтегли
214.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли
216 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Славка Петкова Старши специалист «Административно обслужване» с. Градежница  изтегли
218 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Наталия Ботева Директор на Детска ясла «Щастливо детство» гр. Тетевен  изтегли
220 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Янка Петкова Управител «Свежест» ЕООД гр. Тетевен  изтегли
222 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Палмина Въчева Управител «Четпром» ЕООД гр. Тетевен  изтегли

 

223 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Красимир Николов  Специалист Лесовъдство  изтегли
224 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Красимира Георгиева   Ст. спец. Административно обслужване, кметство Голям извор  изтегли
225 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
226 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2    
227 16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
228 16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
229 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
230 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
231 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
232 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
233 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      
234 21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2      

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                Регистър на подадени декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
           
Вх. № на декл.   дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия  Длъжност  
           

1.

 

4.  

8.

14.05.2018 г.

 

15.05.2018 г.

15.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Чл. 35, ал. 1, т. 1

Чл. 35, ал. 1, т. 1

Деница Данаилова

 

Лилия Жебраел

Драгомир Кавалски

Главен експерт „Обществени поръчки“

 

Кметски наместник на с. Малка Желязна

Младши експерт „Инспекция и контрол на общинската собственост”

 изтегли

изтегли

изтегли

           
10.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Габриела Христова Главен специалист „Общинска собственост”  изтегли
12.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Маргарита Георгиева Старши счетоводител  изтегли
14.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ивона Вътева-Николова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Гложене  изтегли
16.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галина Генова Финансов контрольор  изтегли
18.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Старши счетоводител  изтегли
20.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  изтегли
22.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменуга Славчева Главен специалист АИО  изтегли
24.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Маргарита Рачева Старши счетоводител  изтегли
26.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анна Златкова-Николова Старши специалист «Административно обслужване» с. Гложене  изтегли
28.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор  изтегли
30.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ива Димова Специалист «Обща канцелария»  изтегли
32.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лидия Йолова Специалист АИО  изтегли
34.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Василева Главен експерт ГРАО  изтегли
36.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Райкова Главен специалист АПО  изтегли
38.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ралица Георгиева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“Г.Извор  изтегли
40.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Красимира Георгиева Старши специалист "Административно обслужване" с. Голям Извор  изтегли
42.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ванеса Василева Старши специалист ТСУ  изтегли
44.            
46.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Божидарка Павлова Главен специалист «Инвеститорски контрол»  изтегли
48.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  изтегли
51.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  изтегли
53.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Искра Иванова Старши инспектор МДТ  изтегли
55.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Миглена Монова Началник на отдел МДТ  изтегли
57.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Цанова Директор  на дирекция „СА"  изтегли
58.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  изтегли
59.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милена Маринова Старши специалист "Административно обслужване" с. Български извор  изтегли
60.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марияна Гергова Главен експерт «Селско-стопански политика»  изтегли
62.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Ничев Главен инженер  изтегли
64.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галя Николаева Старши специалист ТСУ  изтегли
66.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Дияна Лалева Главен експерт «Образование»  изтегли
68.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Деница Христова Старши експерт «Околна среда»  изтегли
70.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» Черни Вит  изтегли
73.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Черни Вит  изтегли
74.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомир Симеонов Ръководител дейност «Управление и стопанисване на общински гори»  изтегли
76.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лиляна Дакова Старши специалист «Административно обслужване» с. Рибарица  изтегли
78.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Божидарка Маринова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Рибарица  изтегли
81.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Грета Динкова Инспектор МДТ  изтегли
83.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Влаевски Главен експерт «Стопанска политика и транспорт»  изтегли
85.            
87.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Димчо Диков Главен експерт «Спорт, интеграция и младежки дейности»  изтегли
89.            
91.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Елица Симеонова Главен специалист «Туризъм»  изтегли
93.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галин Генчев Старши инспектор МДТ  изтегли
95.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  изтегли
97.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  изтегли
99.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Симеон Цоков Домакин  изтегли
101.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ирена Тихолова Главен счетоводител  изтегли
103.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Пепа Петкова Главен специалист ТСУ  изтегли
105.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменужка Лазарова Главен експерт»Общинска собственост и приватизация»  изтегли
107.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселина Маринова Главен експерт ППО  изтегли
109.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цонка Николова-Василева Главен специалист «Контрол по строителството»  изтегли
111.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветинка Цанова Ръководител Звено за вътрешен одит  изтегли
113.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ивайло Ангелов Старши експерт „Служител по сигурност на информация, ОМП и бедствия и кризи”  изтегли
115.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марин Василев Лесничей  изтегли
117.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лора Лалова Главен експерт «Проекти и програми»  изтегли
119.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  изтегли
121.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
123.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Верка Микова Главен специалист «Гражданско състояние и обредни дейности»  изтегли
125.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
127.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
129.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Светлата Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
131.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
134.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Виолета Маринова Младши експерт «Проекти и програми»  изтегли
136.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марино Маринов Главен експерт «Европейска политика и реализация»  изтегли
138.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефан Стефанов Главен експерт «Култура»  изтегли
140.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Камелия Кънчева Началник на отдел «Хуманитарни дейности, спорт и туризъм»  изтегли
143.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
145.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
147.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”  изтегли
149.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
151.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» Галата  изтегли
153.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анита Льокова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Галата  изтегли
155.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Драгомир Маринов Началник «Горско стопански район»  изтегли
157.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радой Йотов Специалист лесовъдство  изтегли
159.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петрослав Христов Лесничей  изтегли
161.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радил Ивановски Лесничей  изтегли
163.            
165.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Илиян Илиев Лесничей  изтегли
167.   01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Христов Началник на отдел „Административно-правно и информационно обслужване”  изтегли
169.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Лесничей  изтегли
171.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Детелина Димитрова Старши специалист «Гражданско състояние и обредни дейности»  изтегли
173.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания  изтегли
175.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост  изтегли
177.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Герджикова Управител на СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен  изтегли
179.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  изтегли
181.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина»       гр. Тетевен  изтегли
184.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа  изтегли
186.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка»        гр. Тетевен  изтегли
188.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Красимира Станева Директор на Детска градина «Васил Левски»        гр. Тетевен  изтегли
190.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цеца Цакова-Николова Директор   на  Център за подкрепа на личностно развитие - Тетевен  изтегли
192.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Албена Игнатова Директор на Детска градина «Здравец»            с. Галата  изтегли
194.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце» с. Градежница  изтегли
196.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  изтегли
198.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Огнян Иванов Старши специалист ТСУ  изтегли
200.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Павел Михайлов Главен архитект  изтегли
201.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветелина Борисова Технически сътрудник  изтегли
202.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Габриела Маджарска Технически сътрудник-касиер МДТ  изтегли
203.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бисер Христов Инкасатор  изтегли
204.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мария Василева Инкасатор  изтегли
205.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Щерьо Младенов Изпълнител гробокопач  изтегли
206.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Изпълнител гробокопач  изтегли
207.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Асенова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с.  Градежница  изтегли
209.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анелия Бурова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
211.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев»  с. Глогово  изтегли
213.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли
215.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Славка Петкова Старши специалист «Административно обслужване» с. Градежница  изтегли
217   Чл. 35, ал. 1, т. 1      
219 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Янка Петкова Управител «Свежест» ЕООД гр. Тетевен  изтегли
221 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Палмина Въчева Управител «Четпром» ЕООД гр. Тетевен  изтегли
223 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Петков Техник съобщителна техника  изтегли
224 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Гриша Кунчев Техник съобщителна техника изтегли

 

225 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мария Василева  Инкасатр  изтегли
226 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1     изтегли

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню