ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

І. След проведена обществена поръчка – открит конкурс с предмет: „Дейности по информация и публичност, маркетинг и реклама” по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” по Договор № BG161PO 001/3.1-02/2009/013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции” бе избран изпълнител. В процедурата участваха 8 бр. фирми.

На 29.05.2012 г. се сключи Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-U-10 за изпълнение с класирания на първо място участник „НИК 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Венера „ № 3. Срокът за изпълнение на този договор е различен по обособени позиции:

-         за обособена позиция №1: „Дейности по информация и публичност” започва да тече от сключване на договора и съпътства изпълнението на целия проект, като не може да надхвърля крайния срок, който е 30 ноември 2012 г.;

-         за обособена позиция №2: „Дейности маркетинг и реклама” срокът за изпълнение е 4 месеца и започва да тече от писменото уведомяване за започване на изпълнението, като не може да надхвърля крайния срок.

Стойността на договора е  22 755,00 (двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет лева ) без ДДС или 27 306 лв. (двадесет и седем хиляди триста и шест лева) с включено ДДС.

 

ІІ. След проведена обществена поръчка – открит конкурс с предмет: "Доставка и монтаж на преместваеми съоръжения с предназначение за туристически информационни центрове” по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” по Договор № BG161PO 001/3.1-02/2009/013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции” бяха избрани изпълнители по обособени позиции. В процедурата участваха 3 бр. фирми. Сключиха се договори по обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж  на преместваеми съоръжения” – Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-D- 02 е сключен на 05.06.2012 г. с изпълнител: „Марсен” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Панайот Хитов” № 4. Срокът за изпълнение на договора е е 27 (двадесет и седем) календарни дни и започва да тече от датата на писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за започване на изпълнението.

Стойността на договора е 113 811.43 лв. (сто и тринадесет хиляди осемстотин и единадесет лева и 43 ст.) без ДДС и 136 573.72 лв. (сто тридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и три лева и 72 ст.) с включен ДДС и включва всички разходи необходими за извършване на доставката и монтажа.

2. Обособена позиция №2:Доставка на оборудване за посетителски информационни центрове” – Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-D- 01 е сключен на 04.06.2012 г. с „Трейдмакс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Симеон Куманов” № 9. Срокът за изпълнение на този договор е 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за започване на изпълнението.

Стойността на договора е 24 993.00 лв.(двадесет и четири хиляди деветстотин деведесет и три лева) без ДДС и 29 991.60 лв.(двадесет и  девет хиляди деветстотин деведесет и един лева и 60 ст.) с включен ДДС и включва всички разходи необходими за извършване на доставката и монтажа.

 

ІІІ. След проведена обществена поръчка – открит конкурс с предмет: „Реставрация, консервация и експониране на туристически атракции и възстановяване на прилежащата техническа инфраструктура в Община Тетевен” по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” по Договор № BG161PO 001/3.1-02/2009/013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции” бяха избрани изпълнители. В процедурата участваха 7 бр. фирми. Сключиха се договори по обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция №1 –„Обособяване на веломаршрут, подходящ и за посещение с автомобилен транспорт – Чешма Вежница покрай Архитектурен ансамбъл – символ на град Тетевен до Паметник-мемориал с.Рибарица” и Обособена позиция №2 – „Маршрут „По стъпките на войводата”- Бюст-паметник на Георги Бенковски-Местност Костина” – Договор № BG161РО001/3.1-02/2009/013-S-01  е сключен на 11.06.2012 г. с „Перфетострой” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Видин,  ул. „Цар Симеон Велики” №68. Срокът за изпълнение на този договор е следният:

- за обособена позиция № 1 - 20 /двадесет/ календарни дни;

- за обособена позиция № 2 -25/двадесет и пет/ календарни дни

и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта по съответната обособена позиция.

Стойността на договора е: за обособена позиция № 1: 283 545,27 (двеста осемдесет и три хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 27ст.) лв. без ДДС и 340 254,32 (триста и четиридесет хиляди лева двеста петдесет и четири лева и 32ст.) лв. с включен ДДС;

за обособена позиция № 2: 529 899,76 (петстотин двадесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 76 ст.) лв. без ДДС и 635 879,71 (шестстотин тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и девет хиляди лева и 71ст.) лв. с включен ДДС

и включва всички разходи необходими за извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проекта, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

2. Обособена позиция №3 – „Обособяване на пътека на здравето от хотелски комплекс „Здравец” до парк за приключения „Адреналин” и Обособена позиция №4 – „Екомаршрути „Природата – дом за нашите деца” – Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-S-02 е сключен на 13.06.2012 г. с Дружество по ЗЗД „БГ Конструкшън”със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Люле Бургас” №8. Срокът за изпълнение на този договор е следният:

- за обособена позиция № 3 - 7 /седем/ календарни дни;

- за обособена позиция № 4 -12/дванадесет/ календарни дни

и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта по съответната обособена позиция. Стойността му е:

за обособена позиция № 3: 60 299,19 (шестдесет хиляди двеста деветдесет и девет лева и 19ст.) лв. без ДДС и 72 359,03 (седемдесет и две хиляди триста петдесет и девет лева и 3ст.) лв. с включен ДДС;

за обособена позиция № 4: 145 192,43 (сто четиридесет и пет хиляди сто деветдесет и два лева и 43 ст.) лв. без ДДС и 174 230,92 (сто седемдесет и четири хиляди двеста и тридесет лева и 92ст.) лв. с включен ДДС

и включва всички разходи необходими за извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проекта, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

 

 

 

 

 

 

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню