Payday loans
Република България, Област Ловеч
English (United Kingdom)
Начало Информация за сключени договори съгласно ЗОП ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

І. След проведена обществена поръчка – открит конкурс с предмет: „Дейности по информация и публичност, маркетинг и реклама” по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” по Договор № BG161PO 001/3.1-02/2009/013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции” бе избран изпълнител. В процедурата участваха 8 бр. фирми.

На 29.05.2012 г. се сключи Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-U-10 за изпълнение с класирания на първо място участник „НИК 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Венера „ № 3. Срокът за изпълнение на този договор е различен по обособени позиции:

-         за обособена позиция №1: „Дейности по информация и публичност” започва да тече от сключване на договора и съпътства изпълнението на целия проект, като не може да надхвърля крайния срок, който е 30 ноември 2012 г.;

-         за обособена позиция №2: „Дейности маркетинг и реклама” срокът за изпълнение е 4 месеца и започва да тече от писменото уведомяване за започване на изпълнението, като не може да надхвърля крайния срок.

Стойността на договора е  22 755,00 (двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет лева ) без ДДС или 27 306 лв. (двадесет и седем хиляди триста и шест лева) с включено ДДС.

 

ІІ. След проведена обществена поръчка – открит конкурс с предмет: "Доставка и монтаж на преместваеми съоръжения с предназначение за туристически информационни центрове” по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” по Договор № BG161PO 001/3.1-02/2009/013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции” бяха избрани изпълнители по обособени позиции. В процедурата участваха 3 бр. фирми. Сключиха се договори по обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж  на преместваеми съоръжения” – Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-D- 02 е сключен на 05.06.2012 г. с изпълнител: „Марсен” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Панайот Хитов” № 4. Срокът за изпълнение на договора е е 27 (двадесет и седем) календарни дни и започва да тече от датата на писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за започване на изпълнението.

Стойността на договора е 113 811.43 лв. (сто и тринадесет хиляди осемстотин и единадесет лева и 43 ст.) без ДДС и 136 573.72 лв. (сто тридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и три лева и 72 ст.) с включен ДДС и включва всички разходи необходими за извършване на доставката и монтажа.

2. Обособена позиция №2:Доставка на оборудване за посетителски информационни центрове” – Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-D- 01 е сключен на 04.06.2012 г. с „Трейдмакс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Симеон Куманов” № 9. Срокът за изпълнение на този договор е 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за започване на изпълнението.

Стойността на договора е 24 993.00 лв.(двадесет и четири хиляди деветстотин деведесет и три лева) без ДДС и 29 991.60 лв.(двадесет и  девет хиляди деветстотин деведесет и един лева и 60 ст.) с включен ДДС и включва всички разходи необходими за извършване на доставката и монтажа.

 

ІІІ. След проведена обществена поръчка – открит конкурс с предмет: „Реставрация, консервация и експониране на туристически атракции и възстановяване на прилежащата техническа инфраструктура в Община Тетевен” по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” по Договор № BG161PO 001/3.1-02/2009/013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции” бяха избрани изпълнители. В процедурата участваха 7 бр. фирми. Сключиха се договори по обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция №1 –„Обособяване на веломаршрут, подходящ и за посещение с автомобилен транспорт – Чешма Вежница покрай Архитектурен ансамбъл – символ на град Тетевен до Паметник-мемориал с.Рибарица” и Обособена позиция №2 – „Маршрут „По стъпките на войводата”- Бюст-паметник на Георги Бенковски-Местност Костина” – Договор № BG161РО001/3.1-02/2009/013-S-01  е сключен на 11.06.2012 г. с „Перфетострой” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Видин,  ул. „Цар Симеон Велики” №68. Срокът за изпълнение на този договор е следният:

- за обособена позиция № 1 - 20 /двадесет/ календарни дни;

- за обособена позиция № 2 -25/двадесет и пет/ календарни дни

и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта по съответната обособена позиция.

Стойността на договора е: за обособена позиция № 1: 283 545,27 (двеста осемдесет и три хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 27ст.) лв. без ДДС и 340 254,32 (триста и четиридесет хиляди лева двеста петдесет и четири лева и 32ст.) лв. с включен ДДС;

за обособена позиция № 2: 529 899,76 (петстотин двадесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 76 ст.) лв. без ДДС и 635 879,71 (шестстотин тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и девет хиляди лева и 71ст.) лв. с включен ДДС

и включва всички разходи необходими за извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проекта, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

2. Обособена позиция №3 – „Обособяване на пътека на здравето от хотелски комплекс „Здравец” до парк за приключения „Адреналин” и Обособена позиция №4 – „Екомаршрути „Природата – дом за нашите деца” – Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/013-S-02 е сключен на 13.06.2012 г. с Дружество по ЗЗД „БГ Конструкшън”със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Люле Бургас” №8. Срокът за изпълнение на този договор е следният:

- за обособена позиция № 3 - 7 /седем/ календарни дни;

- за обособена позиция № 4 -12/дванадесет/ календарни дни

и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта по съответната обособена позиция. Стойността му е:

за обособена позиция № 3: 60 299,19 (шестдесет хиляди двеста деветдесет и девет лева и 19ст.) лв. без ДДС и 72 359,03 (седемдесет и две хиляди триста петдесет и девет лева и 3ст.) лв. с включен ДДС;

за обособена позиция № 4: 145 192,43 (сто четиридесет и пет хиляди сто деветдесет и два лева и 43 ст.) лв. без ДДС и 174 230,92 (сто седемдесет и четири хиляди двеста и тридесет лева и 92ст.) лв. с включен ДДС

и включва всички разходи необходими за извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проекта, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.