Договор №320 от 24.10.2014 г.

Относно Зимно поддържане и снегопочистване на: 1. Уличната мрежа на гр. Тетевен. 2. Общинска пътна мрежа на територията на община Тетевен вижте тук.

Информация за сключени договори № 265, №266, №267, №268, №269 и №270/26.08.2013г.

След проведена обществена поръчка – „открита процедура” по реда на ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти на заведенията на общинска издръжка в община Тетевен» по обособени позиции: №1 - “Хляб и тестени изделия”; №2 - “Консерви”; №3 - “Други хранителни продукти”; №4 - “ Месо и месни продукти”; №5 - “Плодове и зеленчуци”; №6 - “Млечни продукти”, бе избран доставчик. В процедурата участваха 3 бр. фирми.

На 26.08.2013 г. се сключиха договори за изпълнение с класирания на първо място участник "Обединение Храни - Тетевен - 2013" ЕИК 176559064, със седалище и адрес на управление: ул."Любен Каравелов" 16, ап.3, Република България 5500, Ловеч, за текуща доставка на хранителни продукти за всяка обособена позиция:

Място на доставката или място на предоставяне на услугите: Територията на община Тетевен, съответните населени места, където се намират обектите

Обект на поръчката е текуща доставка на хранителни продукти на следните заведения на бюджетна издръжка, намиращи се на територията на Община Тетевен: 1. Детска ясла „Щастливо детство” – гр.Тетевен 2. ЦДГ „Васил Левски” – гр.Тетевен 2.1. Изнесена група – с.Гложене 2.2. Изнесена група – с.Г.Извор 3. ЦДГ „Незабравка” – гр.Тетевен 3.1. Изнесена група – с.Рибарица 3.2. Изнесена група – с.Бабинци 4. ЦДГ „Детелина” – гр.Тетевен 4.1. Изнесена група – кв.Полатен 5. ЦДГ „Изгрев” – с.Глогово 6. ЦДГ „Слънце” – с.Градежница 6.1. Изнесена група – с.Черни Вит 7. ОДЗ „Здравец”– с.Галата 7.1. Изнесени групи – с.Български Извор 8. “ СУ-ДСП” – гр.Тетевен

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПОРЪЧКА (ДОГОВОР) №: 265 / ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №:1 / ЗАГЛАВИЕ:"ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ"

Дата на решението за възлагане на поръчката - 05.07.2013г.

Брой на получените оферти - 2

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката - Дружество по ЗЗД "Обединение Храни - Тетевен - 2013", ул."Любен Каравелов" 16, ап.3, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 0898 621415

Информация за стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност: 69266 BGN без ДДС

Обща крайна стойност на поръчката

Стойност: 69266 BGN без ДДС

В брой месеци: 12

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители - НЕ

 

ПОРЪЧКА (ДОГОВОР) №: 266 / ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №:2 / ЗАГЛАВИЕ:"КОНСЕРВИ"

Дата на решението за възлагане на поръчката - 05.07.2013г.

Брой на получените оферти - 3

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката - Дружество по ЗЗД "Обединение Храни - Тетевен - 2013", ул."Любен Каравелов"16, ап.3, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 0898 621415

Информация за стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност: 50251 BGN без ДДС

Обща крайна стойност на поръчката

Стойност: 50251 BGN без ДДС

В брой месеци: 12

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители - НЕ

 

ПОРЪЧКА (ДОГОВОР) №: 267 / ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №:3 / ЗАГЛАВИЕ:"ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

Дата на решението за възлагане на поръчката - 05.07.2013г.

Брой на получените оферти - 3

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката - Дружество по ЗЗД "Обединение Храни - Тетевен - 2013", ул."Любен Каравелов" 16, ап.3, Р България 5500, Ловеч, Тел.: 0898 621415

Информация за стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност: 79556 BGN без ДДС

Обща крайна стойност на поръчката

Стойност: 79556 BGN без ДДС

В брой месеци: 12

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители - НЕ

 

ПОРЪЧКА (ДОГОВОР) №: 268 / ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №:4 / ЗАГЛАВИЕ:"МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ"

Дата на решението за възлагане на поръчката - 05.07.2013г.

Брой на получените оферти - 3

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката - Дружество по ЗЗД "Обединение Храни-Тетевен-2013", ул."Любен Каравелов"16, ап.3, Р България 5500, Ловеч, Тел.: 0898 621415

Информация за стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност: 123762 BGN без ДДС

Обща крайна стойност на поръчката

Стойност: 123762 BGN без ДДС

В брой месеци: 12

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители - НЕ

 

ПОРЪЧКА (ДОГОВОР) №: 269 / ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №:5 / ЗАГЛАВИЕ:"ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"

Дата на решението за възлагане на поръчката - 05.07.2013г.

Брой на получените оферти - 3

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката - Дружество по ЗЗД "Обединение Храни - Тетевен - 2013", ул."Любен Каравелов"16, ап.3, РБългария 5500, Ловеч, Тел.: 0898 621415

Информация за стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност: 74980 BGN без ДДС

Обща крайна стойност на поръчката

Стойност: 74980 BGN без ДДС

В брой месеци: 12

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители - НЕ

 

ПОРЪЧКА (ДОГОВОР) №: 270 / ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №:6 / ЗАГЛАВИЕ:"МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"

Дата на решението за възлагане на поръчката - 05.07.2013г.

Брой на получените оферти - 3

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката - Дружество по ЗЗД "Обединение Храни - Тетевен - 2013", ул."Любен Каравелов"16, ап.3, Р България 5500, Ловеч, Тел.: 0898 621415

Информация за стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност: 66259 BGN без ДДС

Обща крайна стойност на поръчката

Стойност: 66259 BGN без ДДС

В брой месеци: 12

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители - НЕ

 

 

Информация за сключен договор № 294/16.09.2013 г.

   След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: „Укрепване на терени от озеленителен пояс към улици „Иван Туйков” и „Боровец”, гр.Тетевен, община Тетевен”, на 16.09.2013 год. е сключен договор с избрания за изпълнител: „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД , гр. София.

    Срокът на договора е 80 (осемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта.

    Стойността на договора е  275 333,27 лева(Двеста седемдесет и пет  хиляди триста тридесет и три лева и 27ст.) без ДДС лв.

 

Информация за сключен договор №253/19.08.2013 г.

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: „Пристройка към сграда на „Детска градина” в УПИ IX, кв.26 по регулационния и кадастрален план на с.Галата, общ.Тетевен” на 19.08.2013 год. е сключен договор с избрания за изпълнител: „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД, гр. София.

Срокът на договора е 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта.

Стойността на договора е  361 958.91 лева(Триста шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем лева и 91ст.) без ДДС лв. без ДДС.

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню