Покана за заключителна пресконференция

Уважаеми съграждани,

 

           

Във връзка с изпълнението на дейност 4 „Дейности за информация и публичност” по проект: „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-72 от 04.06.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Ви каним да присъствате на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 24Юни 2014 г. (вторник) от 09.00 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата пресконференция ще бъдат подробно представени изпълнението на  дейностите на проекта както и постигнатите резултати, отразяващи същността на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет:  2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Очакваме Ви!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню