Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9028957 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: ”Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация - Тетевен”, финансиран по договор № 13-11-47/23.08.2013. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, участникът БенчМарк Груп” АД, гр. София е определен за изпълнител.

Инж. Мариян Алексиев

Ръководител проект

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню