"Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна админисртация в малките населени места" - Резюме

12 Фев 2013
1894 times

 

„ЧРЕЗ ДОБРИ ПРАКТИКИ КЪМ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА”

 

финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №10-25-17/01.02.2011 г. в рамките на Оперативна програма «Административен Капацитет» 2007 – 2013 година

 

 

Обща цел на проекта:

Повишаване капацитета на човешките ресурси за създаване на качествена и модерна общинска администрация в общините Тетевен и Лясковец, чрез използване опита и добри практики създадени в общините Тисафюред(Унгария) и Ладисполи(Италия).

 

Специфични цели:

$1-          Идентифициране на необходимостта от прилагане на добри практики за управление на човешките ресурси в Община Тетевен и Лясковец.

$1-          Повишаване на капацитета на ОА Тетевен и ОА Лясковец в областта на управление на човешките ресурси за постигане на удовлетвореност на гражданите и бизнеса от качеството на предлаганите услуги;

$1-          Укрепване капацитета на ОА Тетевен и ОА Лясковец, чрез споделяне на опита и добрите практики на други държави членки за изграждане на конкретни познания и умения за развитие на човешкия потенциал.

$1-          Създаване на връзки и транснационални  мрежи с общини от държави –членки на ЕС, за обмен на информация и експертиза в областта на управление на човешките ресурси.

 

Целеви групи:

Преки целеви групи:

$1-          Служители на ОА Тетевен – ръководители на структурни за ОА звена и експерти в тях(14 експерта)

$1-          Служители на ОА Лясковец – ръководители на структурни за ОА звена и експерти в тях(14 експерта)

$1-          Служители на Градска Община Тисафюред, Унгарска Република(5 експерта, чиято работа е свързана с УЧР);

$1-          Служители на  Община Ладисполи, Италия(5 експерта, чиято работа е свързана с УЧР);

Косвени целеви групи по настоящия проект са:

$1-          Служители в цялата ОА Тетевен – 206  човека;

$1-          Служители в цялата ОА Лясковец – 102  човека;

 

 

 

Основни дейности по проекта са:

$1-          Дейност 1 – Организация и управление на проекта;

$1-          Дейност 2 –Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители;

$1-          Дейност 3 – Проучване и анализ на  съществуващите към момента практики в сферата на управление на човешките ресурси в четирите общини в България, Италия и Унгария с оглед внедряване на приложими добри практики;

$1-          Дейност 4 – Експертна оценка (Needs assessments) на нуждите от административен потенциал в ОА Тетевен и ОА Лясковец и нуждите от реорганизация на принципите и практиките по управление на човешките ресурси;

$1-          Дейност 5  - Идентифициране и трансфер на конкретни добри практики от България, Унгария и Италия в сферата на: сформиране на екип, обслужване на гражданите, политики за качествено управление на човешките ресурси, устойчиво развитие и мотивация на работещите в общинските администрации;

$1-          Дейност 6 – Тристранен обмен на експерти и служители в ОА;

$1-          Дейност 7 –  Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти от звената за управление на човешките ресурси на ОА Тетевен и ОА Лясковец;

$1-          Дейност 8 -  Провеждане на стажове за експерти и служители на ОА Тетевен и ОА Лясковец, в община Тисафюред(Унгария) и община Ладисполи(Италия);

$1-          Дейност 9 – Разработване на „Методология за управление на човешките ресурси в общините Тетевен и Лясковец;

$1-          Дейност 10 – Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини;

$1-          Дейност 11 – Създаване, администриране и устойчиво възпроизводство на транснационална партньорска мрежа от експерти, работещи в областта на управлението на човешките ресурси в общинската администрация на участващите общини от България, Унгария и Италия;

$1-          Дейност 12 – Дейности за информация и публичност;

$1-          Дейност 13 – Одит;

 

 

Очаквани резултати

Осигурен ефективен механизъм за управление на проекта – проведени минимум 10 работни срещи; определени процедури за контрол и отчетност. Проведени процедури за избор и сключени договори с външни изпълнители – 6 бр. Диагностицирано реално състояние на процесите и резултатите от управлението на човешките ресурси(УЧР) в ОА Тетевен и Лясковец. Изготвено предложение за конкретни приложими добри практики при УЧР в ОА Тетевен и Лясковец. Оценени конкретните нужди от реорганизация на принципите и  практиките по УЧР в ОА Тетевен и Лясковец. Изработени препоръки за  начините за постигане на по-адекватно и ефективно въвеждане на добри практики при УЧР с оглед на оптимизацията на функционирането на ОА в поза на гражданите и бизнеса. Идентифицирани добри практики при УЧР в четирите общински администрации в четири области. Изработен пакет от предложения, съдържащи разписани и обосновани конкретните добри практики, които могат да бъдат трансферирани в работата на ОА Тетевен и Лясковец. Разписани правила и процедури за ефикасното и ефективно включване на идентифицираните добри практики в посочените области. Трансферирани добри практики по УЧР в посочените области в ОА Тетевен и Лясковец и  ОА Тисафюред(Унгария) и Ладисполи(Италия) в рамките на 5 дни. Проведено обучително посещение на 14 служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в ОА Ладисполи – в рамките на 5 дни. Проведени 2 едноседмични стажа за 4 експерта – служители от ОА Тетевен и Лясковец в община Ладисполи, Италия и община Тисафюред, Унгария. Осем броя сертификат за стаж. Разработена „Методология за управление на човешките ресурси” в общините Лясковец и Тетевен. Проведени кръгли маси в община Тетевен и Лясковец – по 24 участника; по 3 дни всяка. Създадена транснационална партньорска мрежа от експерти , работещи в областта на УЧР в ОА Тетевен и Лясковец, Ладисполи и Тисафюред. Разработен софтуер за он-лайн функциониране и устойчиво възпроизводство на транснационалната експертна мрежа. Осигурени възможности за информираност, достъп и участие на заинтересованите страни: Публикации – мин. 24 броя в местни и чуждестранни печатни медии; Информационна табела  - 4 броя; Транспарант – 4 броя;

Пресконференции – 2 броя; Публикуване на информация на сайта на община Тетевен и Община Лясковец. Изготвен одиторски доклад.

 

 

Продължителност на проекта:18  (брой месеци) 

 

Бюджет на проекта:387 053.10 лв. (100%безвъзмездна финансова помощ).

Статус: В процес на изпълнение

Last modified on Вторник, 03 Септември 2013 08:05
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню