Публикация по проект „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ”

05 Авг 2013
1166 times

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

През месец Юли, 2013 г. в изпълнение на Дейност 6 – Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации и Дейност 7 - Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти по управление на човешките ресурси от ОА Тетевен и Лясковец в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия), се реализираха две пътувания до Ладисполи (Италия) в изпълнение на Дейности 6 и 7.

В изпълнение на Дейност 6 Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации, бе осъществен тристранен обмен на служители и експерти на Общински администрации – Тетевен, Лясковец и Ладисполи. В рамките на тристранния обмен  се проведе работно посещение на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестранния партньор община Ладисполи (Италия) с цел обмяна на добри практики.както и дискусия на проблеми, постижения и перспективи пред функционирането на общинската администрация от гл.т. на ефективното и ефикасно осъществяване/ решаване на персоналните и колективните задачи в общинската администрации.

При провеждането на работното  посещение  на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестрания партньор община Ладисполи (Италия), партньорите са обменили опит в следните теми:

$11.       Добри практики за качествено управление на човешките ресурси;

$12.       Проблеми и начин за решаването им в общинската администрация от гл.т. на ефективното и ефикасно осъществяване/ решаване на персоналните и колективните задачи в общинската администрация.

$13.       Постижения и перспективи пред функционирането на общинската администрация от гл.т. на ефективното и ефикасно осъществяване/ решаване на персоналните и колективните задачи в общинската администрация.

$14.       Запознаване с организационните и съдържателни иновации, насочени към оптимизация на УЧР в работата на участващите европейски партньори.

$15.       Прилагане и устойчивост на добри практики в областта на управление на човешките ресурси

$16.       6 Сравнителен анализ на културни и институционални сходства  в областта на управление на човешките ресурси

В изпълнение на Дейност 7 „Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти по управление на човешките ресурси от ОА Тетевен и Лясковец в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)”, се реализира обучително посещение (учебно пътуване) на експерти по управление на човешките ресурси от Общински Администрации Тетевен и Лясковец в Община Ладисполи. В рамките на дейността са проведени следните обучителни посещения.по темите:

  1. Успешни практики за качествено Управление на човешките ресурси.
  2. Роля на звената по Управление на човешките ресурси за отвореността на общинската администрация към интересите и нуждите на гражданите;
  3. Добри практики за ефективно привличане на лица от уязвими групи на работа в администрацията.

           

            Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

            Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г. 

Last modified on Вторник, 03 Септември 2013 09:59
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню