Публикация по проект „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ”

21 Авг 2013
1156 times

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Успешно приключи Дейност 8„Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)”  Тя бе една от дейностите на проекта , свързана с обмяна на опит и добри практики между партньорите, както и придобиване на нови умения. Тя имаше за цел провеждането на 2 стажа за експерти и служители от ОА Лясковец и Тетевен, които се осъществиха последователно в двете общини партньори –  Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия).

В стажовете участваха четири експерта/служители от българските общини (по двама от ОА Тетевен и Лясковец), чиято работа е пряко свързана с управление, координиране и развитие на човешките ресурси.

Стажовете бяха интензивни с целодневно работно включване в дейността на общините-домакини в продължение на седем дни. Тази интензивна работа обхвана цялата палитра от работни ангажименти в отделите по УЧР в ОА Ладисполи и Тисафюред.

През месец Юли, 2013 г. в изпълнение на Дейност 8 „Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)” се реализира първото от двете пътувания до единия от чуждестранните партньори -  Община Тисафюред в изпълнение на дейността.

В периода 12 -20 Август, 2013 г. се осъществи и второто от двете планувани пътувания в Община Ладисполи (Италия).

При провеждането на стажа в Община Ладисполи на служители от общинската администрация в Лясковец и Тетевен в администрацията на чуждестрания партньор община Ладисполи (Италия) партньорите са повишили професионалнта си кваливикация и продобили умения по следните направления:

1. Повишаване професионалната квалификация в областта на управление на човешките ресурси;

2.Натрупване на  многостранен опит т.к. двете общини-домакини имат специфики (национални и регионални) в традициите и иновациите в УЧР.

  1. Акумулиране на опит, умения и познания в специализираната област на УЧР в контекст, който е различен спрямо този на собствената им работна среда в родните ОА.

4. Открояване на всички добри практики, които отсъстват или са недооформени при осъществяването на процесите по управление и развитие на човешките ресурси в ОА Тетевен и Лясковец

5. Трансфериране на добри практики в дейността на двете български ОА посредством придобитото по време на стажа know-how.

           

            Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

            Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г. 

Last modified on Вторник, 03 Септември 2013 08:53
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню