Публикация по проект „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ”

30 Авг 2013
1165 times

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява в партньорство с Община Лясковец и чуждестранни партньори Община Ладиспопли и Община Тисафюред,проект „Чрез добри практики към добро управление а човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10 – 25 - 17 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

През месец Август, 2013 г. успешно приключиха третата фаза на Дейност 6 – Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации и Дейност 10 - Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини.

В изпълнение на Дейност 6 Тристранен обмен на експерти  служители от Общинска администрации, бе осъществен тристранен обмен на служители и експерти на Общински администрации – Тетевен, Лясковец,Ладисполи и Тисафюред. В рамките на тристранния обмен се проведе работно посещение на служители от общинската администрация в гр. Тетевен. То имаше за целда запознае на място представителите на европейските партньори със спецификата, проблемите, постиженията и перспективите пред реформирането на управлението и развитието на човешките ресурси в българска община. При провеждането на работни срещи с обмен на мнения за прилагането и устойчивостта на добри практики при управление на човешките ресурси се даде възможността в реални условия да се тества въвеждането на трансферираните от европейските партньори добри практики при управление на човешките ресурси.

В изпълнение на Дейност 10 „Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини”, се реализираха 2 кръгли маси, с общ максимален брой участници във всяка кръгла маса - 24 души, в т.ч представители на партньорите Ладисполи и Тисафюред (по пет от двете общини).

На проведената кръгла маса в община Тетевен бяха обсъдени следните тематични акценти:

1.Успешни практики за качествено управление на човешките ресурси;

2. Ефективен и ефикасен подбор на служители;

3.Равнопоставени и стимулиращи процедури за израстване в кариерата;

На проведената кръгла маса в община Лясковец бяха обсъдени следните тематични акценти:

4.Процедури и механизми за повишаване на мотивация на служителите;

5. Роля на звената по УЧР за отвореността на общинската администрация към интересите и нуждите на гражданите;

6. Добри практики за ефективно привличане на лица от уязвими групи на работа в администрацията;

Дейността имаше за цел задълбочено обсъждане по основните теми с участието на ключови представители от четирите ОА (Тетевен, Лясковец, Тисафюред, Ладисполи). На кръглите маси бяха представени и докладите от проведените проучвания, експертни оценки и анализи, както и основните резултати и препоръки, направени вследствие на тях.

Кръглите маси като дискусионен форум допринесоха допълнително за изясняването на приноса на добрите практики при УЧР за въвеждане на организационни и съдържателни иновации в работата на българските общински администрации, участващи в проекта.  

Предстои приключването на всички дейности по проекта и обявяване на постигнатите резултати на заключителна пресконференция, която ще се проведе през месец Септември, 2013 г.

          

Бюджетът на проекта е в размер на 387 053,10 лева.

Крайният срок за приключване на проекта е 07.09.2013 г.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню