Конкурс за длъжността началник на отдел „Общинска собственост, стопанска политика и туризъм” в Общинска администрация на Община Тетевен.

05 Сеп 2013
1767 times

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  № 548/04.09.2013 год. на кмета на Община Тетевен

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Началник на отдел „Общинска собственост, стопанска политика и туризъм” в Дирекция „Строителство, инфраструктура, собственост и стопанска политика” в Общинска администрация на Община Тетевен.

11.       Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.кандидатите да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

1.2.образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;

1.3.минимален ранг – IIІ младши

            1.4. минимален професионален опит – 4 години

12.       Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените) – право; икономика; архитектура, строителство и геодезия; администрация и управление.

2.2.Компютърна грамотност;

2.3. Владеене на поне един чужд език

13.       Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

$1-        решаване на тест;

$1-        интервю.

$14.       Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1.заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2.декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3. копие на документ за завършено висше образование;

4.4. копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

 

$15.       Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 19.09.2013 г. на адрес: Общинска администрация на Община Тетевен , гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" № 9., ет. 2, стая 222, г-жа Валентина Василева - старши експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Тетевен.

6.Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т. 5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на 1 етаж в сградата на Общинска администрация на Община Тетевен, пл."Сава Младенов" № 9, както и на интернет страницата на община Тетевен на адрес www.teteven.bg.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:  

Организира, ръководи, координира и контролира работата на специалистите и експертите  в отдела  в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове; координира и контролира процесите по управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приватизация и концесиониране на общински дейности и имоти; координира и контролира процесите, свързани с различни области на стопанската дейност на територията на Общината в следните направления: местно икономическо развитие, търговия и услуги, транспорт, селско стопанство, туризъм; носи отговорност за изпълнението на поставените задачи от служителите на отдела; дава експертни мнения и оценки по всякакви въпроси, свързани с основните направления на дейност в отдела.

13. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 600 лева (шестстотин лева).

МИЛЕН МИЛЕВ

Кмет на Община Тетевен

 

 

Списък на допуснатите кандидати.

Списък с окончателните резултати от проведения конкурс

Last modified on Вторник, 08 Октомври 2013 11:19
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню