“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТЕТЕВЕН” О Б Я В Я В А конкурс по документи и събеседване за избор на изпълнителен директор на МИГ - ТЕТЕВЕН

12 Апр 2016
1818 times

І.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование, най-малко степен „бакалавър“

2. Професионален стаж най-малко 5 /пет/ г. - удостоверява се с копие от трудова и/или осигурителна книжка и копие от договор/и;

3. Наличие на управленски опит – най-малко 2 /две/ години

4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.

5. Наличие на опит по т. 4, както и в реализиране на други проекти се посочва в автобиографията на кандидата – описват се проектите, в реализацията на които е участвало лицето, както и неговата позиция.

6. Добро познаване на спецификата и социално-икономическите условия на територията на община Тетевен;

7. Добро познаване на българската и европейска нормативна база в областа на политиката за развитие на селските райони и по-специално добро познаване на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. иРегламент (EC) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347/487 от 2013 г.)

8. Да има чисто съдебно минало;

9. Да има добра компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet;

10. Владеенето на английски език – писмено и говоримо - е предимство;

11. Да притежава опит и умения за работа и управление на екип;

12. Да има познания за водене на документацията, свързана с управлението на

проектите;

13. Опит в подготовката и работата със стратегически документи, свързани с местното и регионално развитие;

14. Да е комуникативен/а, предприемчив/а и дипломатичен/на;

15. Да умее да работи с медиите.

Основни отговорности, присъщи на длъжността

3. Отговаря за правилното използване на проектната документация.

4. Отговаря за спазването на вътрешните политики, процедури и правила на сдружението.

Организационно-управленски връзки и взаимоотношения

1. Изпълнителният Директор е пряко подчинен на Председателя на УС.

2. Изпълнителният Директор има подчинени – експерт/и по прилагане на стратегията, счетоводител, асистент, външни експерти.

_______________________________________________________________________

Необходимите документи за участие в конкурса:

- Писмено заявление /по образец/

- Автобиография – европейски формат;

- Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
-  Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
-  Референции, ако има издадени такива;

-  Свидетелство за съдимост;

-  Свидетелство за управление на МПС.

Кандидатите представят изискваните документи за длъжността, за която кандидатстват в запечатан непрозрачен плик с отбелязано името на получателя „Местна инициативна група - Тетевен” и надпис „За процедурата по подбор на изпълнителен директор на МИГ -Тетевен”, информация за кандидата – адрес и телефон, както и наименованието на длъжността, за която се кандидатства на адрес гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов” № 42, ет. 3, лично, с куриер или по пощата.

За документи, изпратени по пощата важи датата на получаването им на мястото за набиране на документи, а не датата на пощенското клеймо.

Краен срок за представяне на документите –16:00 ч. на 28.04.2016 г.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които са участвали в процеса на планиране на Стратегия за местно развитие на „МИГ – Тетевен“ и живеещи на територията на община Тетевен.


Забележка: С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор, на пълен работен ден.

Подборът се извършва на два етапа: по документи и събеседване (интервю).

Само кандидати, чиито документи са одобрени и отговарят на изискванията, ще бъдат допуснати и поканени на събеседването.

Разглеждането на документите ще се проведе на28.04.2016 г., от 17.00 ч.

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на МИГТетевенwww.mig-teteven.eu

Събеседването сдопуснатите  кандидати ще се проведе на03.05.2016 г., от 17.00 ч.,в офиса на „МИГ-Тетевен”, с адрес: гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов” № 42, етаж 3.


За повече информация :

0879 35 34 48 – Милкана Иванова; 0888 16 41 88 – Лидия Василева – координатори по изпълнението на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

www.mig-teteven.eu

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ-Тетевен”:

/Николай Павлов/

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню