О Б Я В Л Е Н И Е

22 Апр 2016
1049 times

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)и Заповед № 268/20.04.2016 г. на Кмета на Община Тетевен

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Главен експерт “Образование”, в Отдел “Хуманитарни дейности, спорт и туризъм”, в Дирекция „Специализирана администрация”,   в Общинска администрация – Тетевен

 

      1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 

           1.1. кандидатите да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

           1.2. образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;

           1.3.минимален ранг – IV младши

           1.4. минимален професионален опит – 2 години.

2.      Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.предпочитана специалност, по която е придобито образованиетопедагогика;

2.2. компютърна грамотност.

3.      Начин на провеждане на конкурса:

-  Писмена разработка на тема: „ Визия на детската градина и училището в ХХІ век” - разработената тема да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител на адрес: Община Тетевен , гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" № 9, ет.2, стая 209, г-жа Валентина Василева - старши експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Тетевен, краен срок – 4/четири/дни преди обявената дата за провеждане на конкурса.

           -  интервю.

4.      Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

            4.1.заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1от НПКДС);

           4.2.декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

           4.3.  копие на документ за завършено висше образование;

           4.4. копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опиткъм датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

           4.5. копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5.      Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на  05.05.2016 г. на адрес: Община Тетевен, гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" № 9, ет.2, стая 209, г-жа Валентина Василева - старши експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Тетевен.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на 1 етаж в сградата на Общинска администрация на Община Тетевен, пл."Сава Младенов" №9, както и на интернет страницата на община Тетевен: www.teteven.bg.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:     

- Подпомагане дейността при реализране на политиката на Община Тетевен в областта на образованието, чрез изготвяне на: анализи; предложения за решения на управленски проблеми; методологически въпроси; концепции, програми и планове.

- Участва в разработването на проекти на нормативни актове в съответната област на управлението и по прилагането им;

- Осъществява делегираните му права и задължения по организирането, координирането, подпомагането и отчитането на дейностите в направление “Образование”.

13. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността500 лева.

 

 

Last modified on Сряда, 27 Април 2016 13:04
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню